Đánh giá cán bộ công chức trước khi bình xét thi đua, khen thưởng ()
        Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
       Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng (hiện hành chỉ nêu tiến hành trong tháng 12 hàng năm).
        Ngoài ra, Nghị định 88/2017/NĐ-CP còn quy định bỏ tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi:
                • Phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ;
                • Phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành nhiệm vụ.
        Nghị định 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017./.
Xem Nghị định 88/2017/NĐ-CP tại đây
 
Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn