Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

​Bãi bỏ Quyết định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (24/07/2018)

        Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
 

Ảnh minh họa

        Theo Quyết định, bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/7/2018. Các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

        Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng