Điểm mới của Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị ()

        Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đồng thời có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

        Theo đó, Thông tư 40/2017/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 và có nhiều điểm mới quan trọng. Cụ thể các mức công tác phí được quy định như sau:

        - Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày (trường hợp đi về trong ngày sẽ căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác, thời gian phải làm ngoài giờ, quãng đường đi...). Mức cũ là không quá 150.000 đồng/ngày.

       - Người làm việc ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển, đảo). Mức cũ 200.000 đồng/ngày.

        * Tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

      - Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 so với mức cũ).

        - Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 so với mức cũ).

        - Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người. Mức cũ là 200.000 đồng/ngày.

        * Thanh toán phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế:

        - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ một triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Mức cũ 900.000 đồng/ngày
Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán 700.000 đồng/ngày/phòng (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).

        - Đối với lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác (giữ nguyên mức cũ).

        * Chứng từ thanh toán công tác phí:

        - Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của nơi đến công tác.

        - Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

        - Hóa đơn.

        - Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại).

        - Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế).

        Về mức chi tổ chức hội nghị

        Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

        Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

        Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau: Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương là 200.000 đồng/ngày/người; Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh là 150.000 đồng/ngày/người; riêng đối với cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức) là 100.000 đồng/ngày/người.

        Thông tư số 40/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập./.

        Xem Thông tư quy định chi tiết tại đây.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác