​ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban dân tộc tỉnh (07/02/2020)

        MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2019

        Tích cực tham mưu cho tỉnh về công tác dân tộc

        Năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh cùng với các cấp, các ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chính sách, tạo bước chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách của Trung ương ban hành, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các chính sách thực hiện trên địa bàn ưu tiên các nguồn lực để đầu tư, thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều báo cáo như: của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2030 gửi UBDT tổng hợp xây dựng Đề án tổng thể đầu tư kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019…tham mưu cho UBND tỉnh ra các quyết định Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 về việc đưa ra khỏi danh sách, bổ sung người có uy tín giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/06/2019 về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

        Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được các phòng chuyên môn triển khai thường xuyên; Công tác năm tình hình, thăm hỏi, tặng quà động viên đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh dân tộc chăm ngoan, học giỏi… được Ban thực hiện kịp thời; công tác thông tin tuyên truyền về các công tác dân tộc, chính sách dân tộc được triển khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin tại chúng của tỉnh, trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh , huyện Phú Lương một trong những xóm thuộc vùng DTTS được lựa chọn xây dựng xóm NTM kiểu mẫu

        Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình, đề án, chính sách do Ban Dân tộc là cơ quan thường trực

        Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc là cơ quan quản lý chỉ đạo và 03 chính sách dân tộc đặc thù do tỉnh ban hành. Các chương trình, chính sách đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc đã kịp thời phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND các cấp phân bổ nguồn kinh phí được giao, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao. Kết quả thực hiện một số chính sách như sau:

        - Chương trình 135: kinh phí thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là: 114.747 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 100.930 triệu đồng; Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 13.817 triệu đồng. Cụ thể từng tiểu dự án: Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư CSHT là 84.761 triệu đồng; Tiểu dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế là 16.593 triệu đồng, Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng là 3.373 triệu đồng, duy tu bảo dưỡnglà 5.829 triệu đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo là 4.191 triệu đồng.

        - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: Kinh phí thực hiện chính sách năm 2019 cấp cho Ban Dân tộc là 1.260,47 triệu đồng để mua Báo Thái Nguyên, Báo Dân tộc Phát triển, thăm hỏi, khen thưởng, đón tiếp tặng quà... cho người có uy tín.

        - Chính sách hỗ trợ đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ: cho 125 hộ vay vốn với số vốn vay là 6 tỷ đồng.

        - Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ: cấp phát miễn phí được 291.901 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến các đối thượng theo quy định.

        - Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2015-2025: tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm cho 143 đại biểu là các trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở xóm, Người có uy tín trong vùng DTTS&MN.

        - Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Tổ chức 02 hội nghị PBGDPL cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh cho 204 người dân tộc thiểu số đang làm Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, Người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự hội nghị.

        - Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ với gần 100 người tham gia là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, Người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu ở địa phương.

        - Kết quả thực hiện các chính sách do địa phương ban hành: Chính sách hỗ trợ muối iốt phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc miền núi đã thực hiện hỗ trợ năm 3.600tấn, kinh phí hỗ trợ 5.400 triệu đồng; Tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường giao thông với kinh phí 6.000 triệu đồng; Hỗ trợ lãi xuất và kinh phí trồng cỏ chăn nuôi trâu bò cho các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH tỉnh (dự ước 100 triệu đồng) bằng nguồn vốn giao thực hiện Đề án 2037...

        Thông qua triển khai thực hiện các chinh sách sách dân tộc đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 124 xã vùng DTMN giảm 2,13% (từ 8,3% xuống 6,17%), tỷ lệ hộ nghèo 36 xã đặc biệt khó khăn giảm 4,07%, gấp đôi mức bình quân chung toàn tỉnh (từ 18,48% xuống còn 14,41%), đưa Thái Nguyên tăng 3 bậc, xếp thứ 2 trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc có tỷ lệ hộ nghèo thấp; năm 2019, Chính phủ quyết định Thái Nguyên có 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc); đến cuối năm 2019 có 74/114 xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn NTM, góp phần đưa tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh cao gấp đôi bình quân chung của vùng DTTS và MN toàn quốc…

         Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

         Trình UBND tỉnh  ban hành ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn kịp thời. Các huyện, thành, thị ủy và UBND cấp huyện chỉ đạo rất sát sao, trong Đại hội cấp huyện ở 8 đơn vị, đều có Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện tham gia Đoàn Chủ tịch. Tại Đại hội toàn tỉnh, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội; Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Trương thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham dự và chỉ đạo.

         Đại hội các cấp đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu:

        - Tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

        - Khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng; xây dựng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

        - Công tác khen thưởng nhằm tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đại hội ở các cấp và đề nghị lên cấp trên khen thưởng được tiến hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

        Đại hội các cấp đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc dân tộc, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam của cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân về công tác dân tộc.

        Đại hội đã được tổ chức trang trọng, thiết thực; tạo được sự phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

        Việc chọn cử đại biểu đảm bảo dân chủ từ cơ sở, có đủ thành phần dân tộc, có cơ cấu hợp lý theo hướng dẫn của Trung ương. Đại hội đã lựa chọn 31 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

        Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc do các Bộ, ngành quản lý thực hiện tại vùng DTTS&MN

        Các sở ngành đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, các chương trình chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN do các bộ, ngành quản lý như: Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 ban hành về CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016­ - 2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tiếp tục ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK; Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiên kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động DTTS tại khu vực miền núi, vùng ĐBKK; Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 402/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức DTTS trong thời kỳ mới; Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số...

        Các sở, ngành tích cực triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc và các đề án, chương trình, chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN. Các chương trình, đề án, chính sách được thực hiện có hiệu quả, nhằm tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cho vay vốn, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ khám chữa bệnh; bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ vững an ninh trật tự vùng DT&MN.

        NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRỌNG TÂM NĂM 2020

        Ban Dân tộc tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

        1. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong đó trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

        2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chung về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2020, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

        3. Tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phối hợp với các ngành liên quan nắm tình hình thực hiện các chính sách dân tộc thuộc các ngành đang triển khai thực hiện ở vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh.

        4. Theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. Thường xuyên nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;