Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

​Kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016-2017 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (30/07/2018)

        Từ ngày 24 đến ngày 27/7/ 2018, Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 và 2017 tại 03 xã Bình Thành, Sơn Phú và xã Phú Đình, huyện Định Hóa. 

        Qua kiểm tra cho thấy các chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Định Hóa quan tâm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công khai dân chủ từ cơ sở. Nguồn vốn được đầu tư đúng mục tiêu, đối tượng để phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân được nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ. Ngoài việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của các sở, ban ngành về chính sách dân tộc, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện trên địa bàn. Công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc được triển khai, phù hợp với nhiều hình thức. Công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các công trình sử dụng vốn Chương trình 135 các công trình đều sử dụng trên 50% nguồn vốn ngân sách nhà nước của chương trình đều gắn biển ghi tên công trình thuộc “Chương trình 135”.
 

Người dân được hỗ trợ sẽ tạo động lực thoát nghèo 
một cách hiệu quả và bền vững 

        Tuy nhiên qua kiểm tra tại 03 xã, vốn triển khai thực hiện Chương trình 135 vẫn còn chậm, các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên còn chưa kịp thời. Người dân trên địa bàn huyện mặc dù đã được đầu tư, hỗ trợ nhiều nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao nguyên nhân một phần do nhận thức của đồng bào vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Các công trình sử dụng vốn Chương trình 135 đều gắn biển tên

        Làm việc với UBND huyện, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các phòng chuyên môn và các xã trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Tại buổi làm việc đoàn cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc của nhà nước đang đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chính sách dân tộc được giao. Đặc biệt là các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn chương trình 135. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, đề nghị Phòng Dân tộc huyện và các cơ quan liên quan của huyện cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn./.

Bàn Phúc Trung – Thanh tra