Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND huyện Đại Từ kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016. ()

        Ngày 07/10/2016, tại UBND huyện Đại Từ, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 trên địa bàn huyện Đại Từ. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài Chính; lãnh đạo UBND huyện Đại Từ, Kho bạc Nhà nước huyện và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc huyện. Trong ngày làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tại xã Phúc Lương.

        Theo báo cáo của UBND huyện, tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2016 như sau: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã thực hiện hỗ trợ cho 16.348 khẩu, kinh phí thực hiện 1.370,8 triệu đồng/1.370,8 triệu đồng đồng đạt 100%KH kinh phí; Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg thực hiện 8.457 triệu đông/25.009,2 triệu đồng đạt 33,8%KH vốn; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg thực hiện 5.761 triệu đông/8.801,6 triệu đồng đạt 65,5%KH vốn ....

Đ/c Bùi Tiến Công, Phó Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra

chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Đại Từ

        Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2016 còn một số khó khăn, vướng mắc như: tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách và giải ngân còn chậm; trung ương và tỉnh chưa có ý kiến thẩm định về danh mục, nguồn vốn các công trình khởi công mới thuộc CT135; Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện còn chậm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất năm 2016; việc xác định giá một số loại máy móc của cấp xã còn thiếu căn cứ; Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện còn lúng túng  trong việc thẩm định giá một số loại máy móc hỗ trợ, đến nay mới có 16 xã/24 xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện dự án gửi Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện nhưng chưa thẩm định phê duyệt; ở cấp xã cán bộ theo dõi chưa nắm vững chính sách, nhiệm vụ giao phân tán, chưa có cán bộ theo dõi trực tiếp nhiệm vụ công tác dân tộc; công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác dân tộc còn chưa kịp thời ...

        Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Tiến Công, Phó Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn công tác có ý kiến đề nghị: UBND huyện Đại Từ cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch kế hoạch năm 2016 UBND tỉnh giao, nhất là các chương trình, chính sách thực hiện chậm như: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135; xem xét việc bố trí vốn trả nợ Chương trình 135 phải đúng danh mục công trình 135 đã đầu tư; rà soát lại các dự án, chính sách và đề nghị điều chỉnh kế hoạch kịp thời...  

 Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc