Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND huyện Phú Bình kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016. ()

        Ngày 11/10/2016, tại UBND huyện Phú Bình, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính; lãnh đạo UBND huyện Phú Bình và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc huyện. Trong ngày làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tại xã Kha Sơn.

        Theo báo cáo của UBND huyện, Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã thực hiện hỗ trợ cho 6.836 khẩu, kinh phí thực hiện 664,98 triệu đồng/664,98 triệu đồng đồng đạt 100%KH; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg thực hiện 1.970,8 triệu đồng/2.190,2 triệu đồng đạt 89,9%KH; Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg: dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã trả nợ 02 công trình, khởi công xây dựng mới đã hoàn thành 09 công trình/11 công trình; duy tu sửa chữa hoàn thành 02 công trình/03 công trình; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực hiện hỗ trợ mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến cho 660 hộ nghèo ...

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Phú Bình

        Tại xã Kha Sơn, Đoàn công tác liên ngành đã làm việc với UBND xã và đi kiểm tra thực tế tại công trình đường giao thông nông thôn Mai Sơn - Kha Nhi sử dụng nguồn vốn của Chương trình 135 năm 2016 đang được thi công xây dựng.

         UBND huyện Phú Bình đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn, đến nay một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về công tác dân tộc năm 2016 cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 còn chậm; Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện còn chậm đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định dự án phát triển sản xuất của các xã; về kinh phí chi cho công tác quản lý chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc còn ít; ở cấp xã chưa thống nhất phân cấp cán bộ theo dõi trực tiếp nhiệm vụ công tác dân tộc ...

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế tại công trình đường giao thông nông thôn

        Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn công tác có ý kiến đề nghị: UBND huyện Phú Bình cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch kế hoạch năm 2016 UBND tỉnh giao, nhất là các chương trình, chính sách thực hiện chậm như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 phải hoàn thành thanh quyết toán trong tháng 10 năm 2016; công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các doanh nghiệp và người dân; quan tâm làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện...

Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

Các tin khác