​Tiếp nhận trên 315 tỷ đồng vốn tài trợ từ các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (28/09/2018)

        Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là cơ quan đầu mối làm công tác vận động, chủ động liên hệ với UBND các huyện, xã, xóm trực thuộc giúp các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà viện trợ làm công tác tiền trạm trước khi thực hiện dự án và các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh để triển khai dự án hiệu quả; Các dự án chủ yếu được thực hiện tại các xã nghèo, địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, đã có 40 chương trình, dự án do các tổ chức nước ngoài tài trợ thực hiện tại địa bàn 124 xã vùng dân tộc thiểu số của tỉnh với tổng kinh phí tiếp nhận trên 315 tỷ đồng; trong đó vốn tài trợ trên 267 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh đối ứng trên 47 tỷ đồng.  
 

Cắt băng khánh thành Công trình nhà lớp học 2 tầng tại xóm Bản Pấu, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa do tổ chức Quỹ Nonghyup-Hàn Quốc hỗ trợ với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng

        Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã vận động, tạo điều kiện và gia hạn cho các tổ chức vào khảo sát mở rộng và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án mới trên địa bàn tỉnh; đặc biệt quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Tăng cường sự đóng góp của y tế tư nhân cho công tác phòng chống lao (Tổ chức dịch vụ dân số quốc tế (PSI ); Đánh giá hoạt động cấp nước trên toàn tỉnh, truyền thông, tuyên truyền về Nước sạch và vệ sinh môi trường; Khu quản lý chất thải rắn và xử lý bùn thải xã Ký Phú -Vạn Thọ (Tổ chức EAST Việt Nam); Dự án hỗ trợ mạng lưới nông dân nòng cốt và diễn đàn nông dân sáng tạo quy mô nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên (Tổ chức Oxfam Mỹ); Chương trình xây dựng trường học tại huyện Định Hóa (Tổ chức Thực phẩm Hàn Quốc cung ứng người nghèo toàn cầu); Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, tàn tật hệ vận động (Tổ chức SAP-VN Tài trợ), dự án thí điểm mô hình phát triển làng mới, dự án phát triển nông thôn miền núi...

        Đánh giá quá trình 5 năm triển khai thực hiện Đề án, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (đơn vị được giao tổng hợp kết quả triển khai Đề án) cho biết: Nhìn chung, trong giai đoạn 2014 – 2018 giá trị giải ngân, số lượng dự án và số lượng các tổ chức, nhà tài trợ Phi Chính phủ (PCP) nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên có sự tăng trưởng ổn định. Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị vận động viện trợ PCP nước ngoài để đánh giá quá trình tiếp nhận, triển khai dự án PCP và kêu gọi các tổ chức mới vào tỉnh Thái Nguyên triển khai dự án; trong đó tập trung kêu gọi các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các khoản viện trợ PCP nước ngoài khi triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đều không gặp khó khăn vướng mắc, phần lớn đều đạt tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ, là một nguồn lực không nhỏ để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng tại những vùng khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện điều kiện sống của đồng bào. 

        Các mục tiêu và nội dung các chương trình, dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh đều dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cho đến nay, tại tỉnh Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp tổ chức PCP nước ngoài trên địa bàn lợi dụng việc triển khai dự án và tài trợ tại địa phương để có những hoạt động vi phạm quy định của Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức đều báo cáo đầy đủ về quá trình triển khai hoạt động của các chương trình, dự án, báo cáo về công tác xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Các tổ chức đều có sự liên lạc thường xuyên với cơ quan đầu mối của tỉnh về công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài là Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Thái Nguyên và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.

        Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Ban điều phối viện trợ nhân dân và các Bộ, ngành Trung ¬ương liên quan th¬ường xuyên làm công tác vận động viện trợ. Thông qua các hoạt động của công tác viện trợ PCP nước ngoài, các đối tác của tỉnh đã có đư¬ợc những kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án PCP nước ngoài. Một số đối tác của các tổ chức PCP nước ngoài là các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã chủ động vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức PCP nước ngoài tranh thủ các dự án phù hợp với ngành, đơn vị.
Tuy nhiên, một số năm do sự kết thúc của một số dự án PCP có nguồn tài trợ lớn nên đã ảnh hưởng đến tổng giá trị giải ngân các dự án PCP của toàn tỉnh. Hiện các tổ chức PCP đã chuyển hướng quan tâm sang nhiều lĩnh vực khác so với các lĩnh vực truyền thống (giảm nghèo…), thay vào đó là các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tài chính cộng đồng, dân tộc thiểu số, các vấn đề an ninh phi truyền thống... điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động, thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức PCP; đòi hỏi trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác PCP cần được quan tâm, phát triển.
 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

        Để làm tốt hơn nữa công tác vận động các tổ chức tài trợ vào vùng dân tộc thiểu số thời gian tới đồng chí Nguyễn Thái Nam đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau: tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục vận động thêm một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động trên địa bàn tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, giảm nghèo, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng phó biến đổi khí hậu; phấn đấu hơn nữa để tăng giá trị và hiệu quả viện trợ vào tỉnh. Chỉ đạo cơ quan đầu mối của tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các ngành, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào quy hoạch phát triển của mình để chủ động xây dựng các chương trình, dự án kêu gọi viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với các cơ quan Trung ương và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là cơ quan đầu mối về viện trợ quốc tế nhằm tranh thủ sự tập trung ủng hộ cũng như nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp liên ngành; Tích cực tổ chức các buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với đại diện các tổ chức PCP nước ngoài với mục đích trao đổi và thống nhất các cơ chế phối hợp, đồng thời đề xuất các nội dung tài trợ nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả cho các năm tiếp theo.

        Với sự chỉ đạo tích cực của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành hi vọng rằng thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ nhận được nhiều hơn nữa nguồn vốn tài trợ từ các các nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh./.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;