Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

​Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (07/09/2018)

        Thực hiện Công văn số 2325/STC-HCSN ngày 05/7/2018 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu chi năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019. Ban Dân tộc đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 tại Ban Dân tộc.
 
        Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2018: Việc triển khai giao dự toán, rút dự toán theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2018 đảm bảo theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và địa phương, ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 đạt được các chỉ tiêu theo đúng tiến độ đề ra.
          Về xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 Ban Dân tộc đã khẩn trương phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng dự toán năm 2019 trên cơ sở tiết kiệm đúng nội dung, mục đích và trình Sở Tài chính đúng thời hạn trước 31/8/2018.

Đào Thị Lam Hồng - Văn phòng