​UBND huyện Phú Bình họp thẩm định xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020. ()

        Ngày 13/12, UBND huyện Phú Bình tổ chức họp Hội đồng thẩm định xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có đồng chí Bùi Tiến Công, Phó Trưởng Ban Dân tộc và phòng chuyên môn của Ban Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

        Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. UBND huyện Phú bình đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai hiện, thành lập hội đồng thẩm định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn và UBND 7 xã miền núi. Phòng Dân tộc sau khi tổng hợp đề nghị từ UBND các xã, đối chiếu với các tiêu chí, tổng hợp kết quả theo đề nghị của UBND các xã và báo cáo hội đồng thẩm định bình xét. 

        Qua quá trình đối chiếu, xác định các tiêu chí từ cấp xã báo cáo. Các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã thẩm định và biểu quyết thông qua kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện trình Hội đồng thẩm định tỉnh như sau:

        - Tổng số xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện là 35 xóm thuộc 5 xã Bàn Đạt, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Tân Hòa.

        - Kết quả xác định xã khu vực III, II, I: xã khu vực II gồm 6 xã là Bàn Đạt, Tân Khánh, Tân Kim, Tân Thành, Tân Hòa, Tân Đức; xã khu vực I 01 xã Đồng Liên.

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đổng thẩm định giao cho Phòng Dân tộc huyện Dự thảo văn bản đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan xem xét xác định xã Bàn Đạt là xã khu vực III vì đối chiếu các tiêu chí chỉ thiếu 0,89% hộ cận nghèo và dự thảo tờ trình báo cáo kết quả thẩm định gửi Hội đồng thẩm định của tỉnh theo quy định.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Các tin khác