​UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 2037 ()

        Căn cứ Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Phê duyệt Đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”; Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Đề án ‘‘Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020’’.

        Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc có nhiều sự thay đổi do nghỉ hưu, chuyển công tác… Để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các nội dung hỗ trợ theo Đề án 2037 giai đoạn 2017 – 2020, Ngày 16/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Đề án 2037 phê duyệt các thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

        Xem Quyết định chi tiết tạị đây

 Nguyễn Văn Khương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Các tin khác