​UBND tỉnh Quyết định trích ngân sách tỉnh năm 2017 phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án 2037 ()

        Ngày 6/3/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND trích ngân sách tỉnh năm 2017 phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (gọi tắt là đề án 2037). 

       Theo đó, UBND tỉnh trích từ nguồn kinh phí trợ giá, trợ cước đã ghi kế hoạch phân bổ cho các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa để hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai, hỗ trợ chăn nuôi trâu bò, hỗ trợ mô hình cây ăn quả tại các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống theo Đề án 2037, tổng số tiền giao năm 2017 là 4.247 triệu đồng (Bốn tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

Chi nhánh vật tư nông nghiệp Võ Nhai ứng trước giống, phân bón trồng ngô lai cho đồng bào xóm Lân Vai, xã Dân Tiến

        Trước đó, theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Đề án 2037) để kịp thời vụ gieo trồng, UBND các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ đã chỉ đạo Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện ứng trước giống ngô, phân bón trồng ngô lai năm 2017 cho các hộ được hưởng chính sách. Đến nay, cơ bản các hộ đã nhận được hỗ trợ và tiến hành gieo trồng ngô vụ xuân.
       Xem Quyết định chi tiết tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp