2017-2020: Chương trình 135 đầu tư cho 2.139 xã đặc biệt khó khăn ()

        Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

       Theo đó,  Quyết định 900/QĐ-TTg phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

        Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 2 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.
Theo danh sách được Thủ tướng phê duyệt thì tỉnh Thái Nguyên có 63 xã được hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương.

        Theo Quyết định này thì Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017./.

        Xem nội dung chi tiết của Quyết định tại đây

Lê Thái Vĩnh – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác