Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ theo Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy ()

       

 

        Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, sáng Thứ Hai ngày 09/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Nội vụ đã tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ theo quy định.

        Việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tháng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng; cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”.

        Theo Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy, việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được tổ chức hằng tháng, đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn