Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ()

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc ổn định, từng bước được cải thiện. Đời sống tinh thần của đồng bào được nâng lên thông qua các hoạt động lễ hội truyền thống do chính quyền địa phương tổ chức. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc đã kịp thời phối hợp với các ngành liên quan  tham mưu cho UBND các cấp phân bổ các nguồn kinh phí được giao, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, UBND các huyện, thành, thị trong công tác chỉ đạo thực hiện và sự đồng thuận của nhân dân. Người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương và các chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đảm bảo tiến độ kế hoạch năm 2016. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính sách dân tộc; bám sát cơ sở, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy và nâng cao vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND các cấp về chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội góp phần giữ vũng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                     Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn