Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 (05/09/2018)

        Ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng  tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Ban lãnh đạo và 100% cán bộ công chức của Ban Dân tộc.

        Dự và khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã quán triệt: Tiếp tục hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho lãnh đạo kiểm soát quá trình giải quyết công việc của Ban, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Với kết quả triển khai công tác ISO trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh luôn xác định việc đổi mới quy trình ISO truyền thống sang ISO điện tử vẫn đảm bảo một nền hành chính thân thiện, dễ tiếp cận, cung cấp dịch vụ công của Ban Dân tộc tỉnh đến với tổ chức và cá nhân ngày càng thiết thực hơn. 

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Tại buổi tập huấn, ông Vũ Thắng Văn - Chuyên gia tư vấn ISO, thuộc Công ty tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu đã giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015. Hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các bước gồm: Lập kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của hệ thống ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện công bố, đăng ký chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng. 

        Việc áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 nhằm từng bước cải tiến nền hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức lãnh đạo quản lý dễ dàng điều hành, kiểm soát quá trình giải quyết công việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ, cải thiện ý thức, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ban Dân tộc nói riêng và của tỉnh nói chung./.

Lê Thị Thanh Hà