Ban Dân tộc tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ -TTg tại huyện Võ Nhai ()

        Ngày 21/11/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc, Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg tại huyện Võ Nhai. Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn, cùng tham gia có Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Phòng Dân tộc và Bưu điện huyện Võ Nhai.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Phương Giao, huyện Võ Nhai

        Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg trên địa bàn huyện 10 tháng đầu năm của UBND huyện Võ Nhai, tổng số báo, tạp chí cấp, phát đến đối tượng thụ hưởng là 65.100 ấn phẩm. Việc cấp báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có tác dụng thiết thực trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào các dân tộc và miền núi. Các ấn phẩm báo, tạp chí đã phản ánh trung thực, khách quan thành tựu và những tiến bộ đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc.
 

Thư viện Trường Tiểu học Phương Giao lưu giữ ấn phẩm Báo “Măng non” được cấp theo Quyết định 59/QĐ-TTg

        Qua kiểm tra, các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát hàng ngày đến các đối tượng thụ hưởng và có ký nhận. Các đơn vị đã mở sổ sách theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát các ấn phẩm  báo, tạp chí. Tuy nhiên, việc phân bổ số lượng đầu báo từ trung ương cho các trường học so với số lớp thực tế của trường không khớp dẫn đến trường thừa, trường thiếu.

        Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg của huyện Võ Nhai. UBND huyện đã có vản bản triển khai thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chính sách; Đồng chí cũng đề nghị Phòng Dân tộc huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, rà soát các xã, xóm, các trường  xem xét việc cấp thừa, cấp thiếu báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg và có báo cáo đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo việc cấp, phát báo, tạp chí đúng thời gian, đúng địa chỉ, đúng số lượng theo quy định.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác