Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên ()

Ngày 22/9/2017 Ban Dân tộc ban hành Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 

Báo cáo