Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 ()

        Ngày 24/8/2017, Ban Dân tộc ban hành Báo cáo số 461/BC-BDT ​Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

       Xem báo cáo tại đây