Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục dân tộc ()
        Ngày 17/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3767/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục dân tộc.
       Đáng chú ý là nội dung tăng cường việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong trường phổ thông. Theo đó, Bộ yêu cầu:
       • Các địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách dành cho người dạy và người học tiếng DTTS; bố trí kinh phí để in sách và tài liệu dạy học tiếng DTTS;
       • Các Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu UBND tỉnh đưa các tiếng DTTS có nhu cầu vào dạy trong trường phổ thông, có kế hoạch tổng thể về việc đưa tiếng DTTS vào dạy trong trường học;
       • Tích cực nghiên cứu, xây dựng chương trình, tài liệu dạy học thí điểm các tiếng DTTS, tiến tới đưa các tiếng DTTS vào dạy chính thức trong trường phổ thông.
       • Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành tổ chức cho học sinh DTTS tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng tiếng DTTS.
        Đồng thời, tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy tiếng DTTS cho cán bộ quản lý, giáo viên vùng DTTS, miền núi theo Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 29/11/2004 và Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT.
        Xem Công văn hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn