Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC (06/08/2018)

        Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

        Thông tư số 36/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018, bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

         Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 2614/STC-HCSN ngày 30/7/2018 yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể cấp tỉnh thực hiện nội dung này như sau: Đối với các lớp học đã tổ chức trước 15/6/2018 và được thẩm định dự toán thì thực hiện thanh quyết toán hỗ trợ tiền ăn cho học viên đi học tập trung theo quy định của Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính. Đối với các lớp học tổ chức từ ngày 15/6/2018 thì không chi kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung, nguồn kinh phí này do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức.

         Xem chi tiết Thông tư 36/2018/TT-BTC tại đây

Đào Thị Lam Hồng - Văn phòng