Ban Dân tộc tỉnh tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. ()

        Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho cá nhân và tổ chức nhằm làm cho hoạt động của nhà nước minh bạch hơn, mang tính phục vụ cao hơn. Trong tháng 11/2017, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng và áp dụng 02/02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ngày 18/11, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ Tâm Hợp nhất tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho cán bộ công chức được phân công kiêm nhiệm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, và các phòng liên quan của Ban Dân tộc tỉnh.

Đại diện Công ty Cổ phần công nghệ Tâm Hợp nhất
hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Ban Dân tộc tỉnh

        Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

        Ưu điểm khi triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 là góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, người dân.

        Từ kết quả ứng dụng, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến (hệ thống tổng đài tin nhắn, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật...).

        Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn giúp khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, tổ chức. Thông qua đó, giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính. Đồng thời, làm cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng