Cải cách hành chính: Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước” với Kho bạc nhà nước ()

        Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2020 và chỉ đạo của Tổng Giám đốc kho bạc Nhà nước, từ ngày 01/8/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên và các KBNN trực thuộc triển khai thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước”, theo lộ trình phát triển và hiện đại hóa của hệ thống KBNN. Theo đó, chuyển toàn bộ công tác kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư của KBNN về một đầu mối là Phòng (bộ phận) Kiểm soát chi. Các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với KBNN chỉ làm việc duy nhất với Phòng (bộ phận) Kiểm soát chi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, hướng đến chuyên môn hóa trong hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

Toàn cảnh nơi giao dịch bộ phận Kiểm soát chi KBNN tỉnh Thái Nguyên

          Để phối hợp thực hiện Đề án, bước đầu ở thời điểm hiện tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện xong công tác đối chiếu số liệu với KBNN. Số liệu ở  thời điểm 30/6/2017, số liệu thuộc kế hoạch, dự toán năm 2017 với KBNN nơi giao dịch từ 01/01/2017 đến 31/7/2017, gồm các loại đối chiếu sau:
      - Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 (Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN ban hành theo Thông tư 61/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
          - Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, từ 01/01/2017 đến thời điểm 31/7/2017 (Mẫu số: 01-SDKP/ĐVDT ban hành theo Thông tư 61/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
         - Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN, từ 01/01/2017 đến thời điểm 31/7/2017 (Mẫu số: 02-SDKP/ĐVDT ban hành theo Thông tư 61/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
        Đến nay, Ban Dân tộc đã phối hợp tốt cùng KBNN trong việc thay đổi thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại KBNN tỉnh Thái Nguyên.
       Hy vọng với sự tích cực thực hiện Đề án của KBNN tỉnh Thái Nguyên,  sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách trong tỉnh Thái Nguyên sẽ làm cho công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả cao.

Đào Thị Lam Hồng - Kế toán Ban Dân tộc