Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018 ()

        Ngày 16-1-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018. 

        Cụ thể các loại báo, tạp chí và đối tượng được cấp như sau:
       1. Báo Dân tộc và Phát triển cấp cho UBND xã vùng dân tộc và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực 1, 2, 3 và chùa Khơme.
        2. Tạp chí Dân tộc cấp cho UBND xã vùng dân tộc và miền núi.
       3. Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo nhân dân hàng ngày cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
        4. Chuyên đề “Đoàn kết và Phát triển” của Tạp chí Cộng sản cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
        5. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân cấp cho hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi.
        6. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết cấp cho UBMTTQVN xã thuộc khu vực 3, ban công tác mặt trận thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 3 và chùa Khơme.
        7. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay cấp cho hội nông dân xã thuộc khu vực 3, chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực 1, 2, 3.
        8. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tiền phong cấp cho đoàn xã thuộc khu vực 3, chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực 1, 2, 3.
        9. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Công thương cấp cho UBND xã thuộc khu vực 3, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 3.
        10. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Văn hóa cấp cho UBND xã thuộc khu vực 3, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 3 và chùa Khơme.
        11. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống cấp cho UBND xã thuộc khu vực 3 và thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, UBND xã khu vực 3 ngoài 94 huyện nghèo.
12. Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng cấp cho trường tiểu học các xã vùng dân tộc và miền núi.
        13. Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong cấp cho trường THCS các xã vùng dân tộc và miền núi; trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi.
        14. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh cấp cho hội cựu chiến binh xã của 94 huyện nghèo, chi hội cựu chiến binh thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, hội cựu chiến binh xã khu vực 3 ngoài 94 huyện nghèo.
        15. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam cấp cho hội phụ nữ thuộc xã khu vực 3; chi hội phụ nữ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 3.
        16. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức cấp cho UBND xã vùng dân tộc và miền núi.
        17. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tài nguyên và Môi trường cấp cho UBND xã vùng dân tộc và miền núi.
        18. Phụ trương “An ninh biên giới” của Báo Biên phòng cấp cho thôn bản thuộc các xã, phường biên giới.
        Kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc.

Quyết định: /documents/13492/313309/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+59+c%E1%BA%A5p+b%C3%A1o%2C+t%E1%BA%A1p+ch%C3%AD.pdf/88891904-b54d-4938-9dd8-967112a8c9a6

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác