Chi đoàn Ban Dân tộc triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1938-2017”. ()
        Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐK, ngày 14/7/2017 của  BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1938-2017”. Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên  lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi đoàn Ban Dân tộc đã tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1938-2017”. 
 
        Qua cuộc thi viết lần này, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống xây dựng, cống hiến, trưởng thành qua các thời kỳ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên.
        Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc xây dựng, phát triển quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nguyễn Thị Bích Phượng - Văn phòng