Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 ()

        Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2085/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

        Mục tiêu của chính sách tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS và miền núi từ 3% đến 4% năm. Giải quyết đất sản xuất, chuyển đồi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ  nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn. Hoàn thành các dự án định cạnh định cư tập trung theo kế hoạch được duyệt để tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư còn lại theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo điều kiện thuận lợi để hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Chính sách này được thực hiện ở vùng DTTS và miền núi.

        Quyết định 2085/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2016.

Tải Quyết định 2085/QĐ-TTG tại đây /documents/13492/260801/Q%C4%90+2085+ng%C3%A0y+31.10.2016+CS+%C4%90%E1%BA%B6C+TH%C3%99.pdf/c1c5d4a7-baa0-494e-aa5e-79b1ba1969d5

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác