Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 ()

        Ngày 29/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020.

        Mục tiêu chung: thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điệu kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản của xã hội; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các dân tộc và các nhóm dân cư.

        Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2% trở lên, địa bàn xã đặc biệt khó khăn từ 3,5% trở lên; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015; đảm bảo hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020 như: tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đạt 98% trở lên; 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 100% hộ nghèo có đăng ký vay vốn làm nhà trên địa bàn tỉnh; phấn đấu 95% trở lên người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 75% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; trợ giúp pháp lý miễn phí cho 100% người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu trợ giúp pháp lý; phấn đấu 80% lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo trở lên có nhu cầu vay vốn được ưu đãi vay vốn để phát triển sản xuất; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới ...

        Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ...; ưu tiên người nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, người nghèo dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ, trẻ em ...

        Phạm vi: áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn) và thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

        Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.

        Ban Dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 và Đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống đến năm 2020 (Đề án 2037).

         Xem chi tiết văn bản tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác