Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh. (14/08/2018)

          Tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ là đầu mối trong công tác kiểm soát TTHC của Ban Dân tộc tỉnh. Ngay từ đầu năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát  TTHC của Ban nhằm đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC và hệ thống TTHC được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện các TTHC đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành. Rà soát toàn bộ các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc đang thực hiện tại Ban Dân tộc tỉnh nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; phát hiện những TTHC còn rườm rà, phức tạp, trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, TTHC cần phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC được rà soát để trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định. 

        Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác kiểm soát TTHC của Ban đã có những chuyển biến tích cực, việc công bố, công khai TTHC đã được thực hiện có hiệu quả, Ban đã kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định số 1549/QĐ-UBND, ngày 05/6/2018, về công bố danh mục 02 TTHC, trong đó 01 TTHC thay thế, 01 TTHC mới; bãi bỏ 01 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện và 01 TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực Dân tộc.

        Thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu TTHC của tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ban Dân tộc tỉnh đã rà soát và thống kê 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc tại quyết định số 660/QĐ-UBDT, ngày 27/11/2015, thuộc danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc đề nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục theo quy định, tuy nhiên qua rà soát có 03 TTHC mà văn bản căn cứ thực hiện đã hết hiệu lực, Ban Dân tộc đã có văn bản báo cáo với UBND tỉnh về nội dung trên, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc công bố bãi bỏ và xóa bỏ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đối với những TTHC đã hết hiệu lực.

        Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, Ban đã thực hiện đăng ký và xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC lĩnh vực Dân tộc. Kết quả qua rà soát 2/2 TTHC, Ban Dân tộc báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa  01 TTHC, đề nghị giữ nguyên 01 TTHC.

        Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC tính đến nay, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là: 09 hồ sơ; trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận là: 09 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là: 09 hồ sơ; trong đó số hồ giải quyết đúng hạn là: 09 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là: 0 hồ sơ. 100% số hồ sơ được nhận qua đường trực tuyến và đăng ký trả kết qua dịch vụ bưu chính công ích.

        Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC của Ban Dân tộc đã góp phần đáng kể trong công cuộc cải cách hành chính tại đơn vị. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được niêm yết công khai tại nơi Tiếp nhận và giải quyết TTHC; TTHC được đơn giản hóa đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết; 100% TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3; thường xuyên rà soát, công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh được đơn vị kịp thời tham mưu, kịp thời đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC lĩnh vực dân tộc trên chuyên mục cải cách hành chính Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh.

        Từ những kết quả đã đạt được, thể nói công tác kiểm soát TTHC những tháng đầu năm đã góp phần đáng kể trong công cuộc cải cách hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh và góp phần vào việc thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;