Công tác thực hiện theo dõi tài sản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tại Ban Dân tộc Tỉnh Thái Nguyên ()

        Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2014 Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sử dụng phần mềm “Quản lý tài sản nhà nước” nhằm theo dõi tài sản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước một cách đồng bộ.

        Đây là phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước, là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện:

       - Tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
       - Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai
       - In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê khai tài sản nhà nước.
       - Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

        Trong hơn 3 năm triển khai tại Ban Dân tộc, tính từ 01/01/2014, phần mềm này đã giúp ích rất nhiều cho công việc chuyên môn của kế toán như công tác theo dõi tình hình biến động các loại tài sản, phục vụ đắc lực cho công tác báo cáo, tổng hợp, quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị./.

Đào Thị Lam Hồng - Văn phòng