Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. ()

        Ngày 13/10, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc cùng lãnh đạo và chuyên viên Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, thị xã.
 

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu chủ trì Hội nghị

        Trong 9 tháng qua,  đời sống kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh nhìn chung ổn định; đời sống vật chất của đồng bào được đảm bảo. Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc như chương trình 135, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020 theo QĐ 2085 của Thủ tướng Chính phủ, cấp phát trên 322 nghìn các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đã cung ứng trên 2.700 tấn muối Iốt phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc miền núi, đạt 75% kế hoạch. Đề án 2037 hỗ trợ các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt tiến độ, mục tiêu đặt ra với 2 nội dung là hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đều đạt gần 90% kế hoạch. Công tác rà soát, đánh giá thực trạng các vùng đồng bào dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh để tham gia đóng góp vào các chương trình, đề án đặc thù của tỉnh, của TW được Ban dân tộc tỉnh, các địa phương triển khai nghiêm túc. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau.
 

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị        

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nêu lên một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai chính sách dân tộc như: giải ngân vốn  thực hiện CT 135 còn thấp, chủ yếu là vốn trả nợ công trình; việc hướng dẫn của các ngành liên quan đến triển khai nội dung hỗ trợ sản xuất còn chậm, việc giao vốn, thực hiện giải ngân vốn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chính sách; tăng cường các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào Mông...

        Trong 3 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đôn đốc các huyện giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình 135, Đề án 2037; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án và hoàn thành 100% kế hoạch;  thường xuyên năm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số đi dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất năm 2017; xây dựng các kế hoạch các chương trình, chính sách dân tộc năm 2018.

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách, đặc biệt là giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình 135, Đề án 2037; Lựa chọn xóm phát triển bền vững cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Thường xuyên năm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự trong vùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc để các cấp, các ngành và người dân hiểu hơn về công tác dân tộc; Tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác dân tộc./.

Dương Thị Hường Thái – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn