Hội thảo tham vấn khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ()

       Ngày 23/9/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

        Tham dự Hội thảo có đại diện Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Tổ chức quốc tế UNDP, Đại diện Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam; đại diện các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Dân tộc 12 tỉnh khu vực phía Bắc (Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên…) và 03 tỉnh miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên gồm : Quảng Ngãi, Trà Vinh và Kon Tum. Đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

        UBDT đã xây dựng dự thảo khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg gồm 2 nhóm chỉ tiêu chính: Nhóm chỉ tiêu đối với đồng bào DTTS được phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ- TTg (7 chỉ tiêu); nhóm chỉ tiêu về tổ chức triển khai thực hiện (13 chỉ tiêu).

        Hội thảo đã tập trung thảo luận và đề xuất các ý kiến vào một số nội dung: về thẩm quyền ban hành văn bản; việc theo dõi giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện các chỉ tiêu; chỉnh sửa lại một số nội dung cho đồng bộ và phù hợp với Quyết định số 1557/QĐ- TTg; giải thích cụ thể cách xác định các chỉ tiêu cần theo dõi;  làm rõ vai trò của UBDT, xác định trách nhiệm của với từng Bộ, ngành, địa phương… và đề nghị UBDT sớm có cơ chế lồng ghép, bố trí nguồn vốn thực hiện Quyết định.

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7/12/2015  UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số: 3397/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số: 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, phê duyệt 19 mục tiêu cụ thể thuộc 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đối với vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần đạt được vào năm 2020 và đến năm 2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

        Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tránh chồng chéo và hoàn thiện dự thảo Khung theo dõi, giám sát, đánh giá trình Lãnh đạo UBDT phê duyệt trước khi ban hành. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đề nghị trong thời gian Ban soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp