Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hướng dẫn quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (17/08/2018)

          Ngày 06/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công.

        Theo đó, đối tượng áp dụng là các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan quản lý công nghệ thông tin; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về tài sản công.
 

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

        Thông tư quy định rõ, để vận hành CSDL quốc gia về tài sản công phải tuân thủ các điều kiện, yêu cầu về máy tính và khả năng kết nối internet; cán bộ quản trị là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phân quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan tài chính các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương phải có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bộ Tài chính biết, có phương án xử lý phù hợp.

        Việc xây dựng CSDL quốc gia về tài sản công và các CSDL về tài sản chuyên ngành phải áp dụng các quy chuẩn, quy định, hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cấu trúc dữ liệu trao đổi với CSDL quốc gia phải sử dụng bộ mã đơn vị đăng ký tài sản là bộ mã được thiết lập trong CSDL quốc gia dựa trên bộ mã có quan hệ với ngân sách nhà nước tại danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.

        Các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn các nội dung trường thông tin bắt buộc phải được chuẩn hóa, đảm bảo trao đổi, tích hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử về các loại tài sản công. Quá trình xây dựng CSDL quốc gia về tài sản phải phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý về kỹ thuật, nghiệp vụ, khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về tài sản công đảm bảo thống nhất trên phạm vi cả nước.

        Thông tư cũng quy định, các trường thông tin bắt buộc để đảm bảo việc trao đổi, tích hợp dữ liệu với các tài sản công được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm: Chỉ tiêu quản lý tài sản là đất, nhà, ô tô,...

        Để đảm bảo có nguồn kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên CSDL quốc gia về tài sản công, thông tư quy định, kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì CSDL quốc gia được bố trí trong dự toán NNN hàng năm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

        Mức chi cho việc nhập, duyệt, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tối đa không quá 50% mức chi nhập dữ liệu theo quy định tại điều 4 Thông tư 194/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách công. Mức chi cho việc khai thác thông tin được xác định theo chi phí thực tế.

        Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDL quốc gia. Các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có quyền khai thác thông tin tài sản của cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia. Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trược thuộc Trung ương quyết định.

        Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.

        Xem chi tiết Thông tư số 67/2018/TT-BTC  tại đây.

Đào Thị Lam Hồng - Văn phòng