Hướng dẫn thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. ()

        Ngày 10/5/2017, Ủy ban Dân tộc đã có Thông tư số 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thông tư quy định cụ thể về việc: phân bổ vốn và lập kế hoạch thực hiện chương trình; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn; kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức thực hiện ...

        Ở cấp tỉnh: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình. Ở cấp huyện: Phòng Dân tộc là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo theo quy định.
        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2017.

        Quyết định và thông tư xem tại đây:

  /documents/13492/432925/_Th%C3%B4ng+tu+01+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+135+giai+%C4%91o%E1%BA%A1n+2017.2020_17-05-23.pdf/5dcf3f7c-13e0-479c-bb7f-53737a4441b7

          /documents/13492/432925/1722.signed+%281%29+%281%29.pdf/8332880d-a729-4a9b-a887-cba052221239

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác