Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ()

        Ngày 02/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT về Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

        Thông tư được ban hành nhằm mục đích hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia thực hiện Dự án; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng từ việc thực hiện Dự án.

        Một trong những nội dung quan trọng của dự án là hỗ trợ nghe – xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Ttrong đó ưu tiên hỗ trợ đối với: hộ nghèo có thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; các hộ nghèo ở đảo xa bờ; các hộ nghèo có ít nhất 02 thành viên trong hộ là người dân tộc ít người 

        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2017.

        Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTTTT tại đây

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn