Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. ()

        Ngày 22/5/2017 Ủy ban Dân tộc có Thông tư số 02/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Thông tư quy định cụ thể về việc: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; hỗ trợ đất ở; hỗ trợ đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt; hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; hỗ trợ tín dụng ưu đãi; tổ chức thực hiện ...

        Giao cho Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai việc rà soát, xác định đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn, xây dựng đề án thực hiện chính sách báo cáo UBND tỉnh gửi xin ý kiến Ủy ban Dân tộc trước khi phê duyệt.

        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2017.

        Xem thông tư tại đây

 

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc