Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ()

        Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND  ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo của tỉnh đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng và giảm tối đa về tần xuất báo cáo.

        Kế hoạch thực hiện hướng đến mục tiêu:

        - Thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ báo cáo;

        -  Giảm thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo;

        - Đến hết năm 2018, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh cơ bản hoàn thành và được vận hành…

        Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện hai nội dung chính: Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản háo chế độ báo cáo và Xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo.

        Tổ chức thực hiện: Giao Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND các huyện phối hợp tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công.

        Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp