Kết quả triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam” năm 2017 ()

        Thực hiện Công văn số 559/CĐVC ngày 19/6/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam” tỉnh Thái Nguyên. Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cuộc thi đến 100% cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan.

        Trong quá trình triển khai cuộc thi Ban Chấp hành Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc, sự ủng hộ của các phòng chuyên môn và đặc biệt là sự vào cuộc của các đoàn viên công đoàn trong cơ quan. 

Đoàn viên công đoàn tích cực làm bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam” 

        Trong 1 tháng triển khai Cuộc thi từ 26/6/2017 đến 26/7/2017 kết quả là Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã chọn ra được 03 bài thi đạt chất lượng cao (trong đó có 01 bài của đoàn viên Công đoàn, 02 bài của Đoàn viên Chi đoàn). Ban Chấp hành Công đoàn đã thống nhất gửi 01 bài thi về Đảng ủy Khối và 02 bài thi về Công đoàn viên chức tỉnh để tham gia thi ở cấp cao hơn.
     Qua cuộc thi này cán bộ công chức, người lao động Ban Dân tộc có thể hiểu được một phần về đất nước, văn hóa và con người Lào. Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển./.

Đào Thị Lam Hồng - Công đoàn  Ban Dân tộc