Lao động DTTS được dùng bản sao sổ tạm trú làm hồ sơ vay vốn ()

        Đây là điểm mới đáng chú ý được nêu tại Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

        Theo đó, người lao động dân tộc thiểu số được sử dụng bản sao sổ tạm trú để làm căn cứ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động.

        Đồng thời, trong yêu cầu về bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên của người lao động dân tộc thiểu số cũng không còn đề cập đến bản sao thẻ căn cước công dân nữa.

        Quy định trên cũng áp dụng tương tự trong hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH  còn ban hành kèm theo các Mẫu số 01b, Mẫu số 02 và Mẫu số 03b thay thế các mẫu tương ứng đính kèm Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH.

        Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

        Xem chi tiết Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH tại đây.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn