Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ()

        Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 

        Trong những năm qua việc phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đăc biệt quan tâm nhất là cơ quan làm công tác dân tộc các cấp đã triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

        Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong những năm qua Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu ... góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  Người có uy tín là lực lượng nòng cốt đặc biệt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

        Toàn tỉnh có 124 xã, 1986 thôn, bản vùng dân tộc miền núi. Có 111 xã, 1032 xóm có đủ tiêu chí bầu chọn. Năm 2017 đã bầu chọn được 1.032 người có uy tín.

        1) Về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận đông nhân dân hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới:

        Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt đặc biệt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Ngoài ra người uy tín còn làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp uỷ chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình trong nhân dân ở khu dân cư, thực hiện tốt phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" . Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp.

        2) Về  giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

        Trên lĩnh vực an ninh trật tự, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Phối hợp cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nhiều người bằng kinh nghiệm của mình đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”. Luôn phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững bình yên nơi thôn bản. Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân các dân tộc.

        - Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín đã phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những người có uy tín đã cùng với cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn thỏa nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh tại cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

        3) Về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

        - Người có uy tín đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu ... góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

        Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nhiều người  uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống ngô, lúa mới cho năng xuất cao, bảo vệ rừng, trồng cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp, cây lấy gỗ... tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích sản xuất.

        4) Về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

        Trong thời gian qua người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, các trò chơi dân gian được khôi phục và tổ chức trong các Lễ hội. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; loại bỏ những hủ tục lạc hậu: người chết không để lâu trong nhà, cưới xin không thách cưới; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của từng dân tộc trên địa bàn nên việc cưới xin, ma chay không còn tổ chức dài ngày; người dân đã ăn, ở hợp vệ sinh; thực hiện di chuyển chuồng trại ra xa nhà; xóa bỏ hủ tục lạc hậu; gìn giữ các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của các dân tộc.

        Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế đó là:

        - Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí của người có uy tín  chưa thật đầy đủ, chưa thấy hết tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do vậy việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách chưa được sâu, rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, chỉ đạo, hướng dẫn chưa sâu sát, kịp thời. Việc bầu chọn người có uy tín ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức nên có địa phương, cơ sở chọn chưa đúng người thực sự có uy tín. Việc bố trí kế hoạch kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện chính sách chưa kịp thời. 

        - Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; sự phân công, phân cấp, tranh thủ người có uy tín chưa được thống nhất; Trung ương chưa có ban hành quy chế, quy định cụ thể để hướng dẫn cơ sở  trong việc phát huy vai trò của người có uy tín đối với địa phương một cách rõ ràng, chưa quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng người có uy tín; chưa phát huy được hết vai trò của người có uy tín tham gia đối với địa phương.

        - Hoạt động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, vận động nhân dân nội dung hình thức chưa linh hoạt, thiết thực, một số ít người có uy tín để mất vị trí, vai trò, không giữ được phẩm chất đạo đức, thiếu gương mẫu, tích cực sau khi được nhân dân tín nhiệm và chính quyền công nhận. 

        Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hơn nữa vai trò vị trí của mình, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn dân cư, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

        Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời tiếp tục động viên, phát huy mạnh mẽ vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

        1. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên động viên, khích lệ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Kịp thời biểu dương, khen thưởng khi người có uy tín có thành tích xuất sắc. Thực hiện đầy đủ các chính sách khi họ bị thương, hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. 

        2. Cần phải xác định rõ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là người được đồng bào dân tộc tín nhiệm, có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển cộng đồng dân cư trong vùng dân tộc; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người có uy tín làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

        3. Quản lý và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số  không chỉ là lập danh sách để biết rõ bản thân và gia đình người có uy tín, mà còn phải chủ động có kế hoạch phân công nhiệm vụ hàng quý, 6 tháng, hàng năm cần tổ chức họp mặt gặp gỡ và bố trí công việc cho người có uy tín tham gia công tác cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội ở cơ sở nhằm phát huy cao độ vai trò, vị trí của người có uy tín. Phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ người có uy tín và gia đình họ, không để kẻ địch, phần tử xấu tác động, lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo, đe dọa, vô hiệu hóa. 

        4. Thực hiện qui chế dân chủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở cơ sở là một nội dung quan trọng trong công tác dân tộc ở địa phương. Cấp uỷ, chính quyền địa phương cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; quan tâm bố trí đầy đủ và kịp thời kinh phí thực hiện chính sách hàng năm cho việc thực hiện chính sách với người có uy tín.

        5. Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt của mình gương mẫu đi đầu và vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái đi ngược lại lợi ích của Quốc gia, dân tộc, chống  mọi âm mưu của kẻ xấu muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban Dân tộc