Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022 (03/08/2018)

        Ngày 30/07/2018, UBND Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2018-2022 theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng tặng quà 
cho người có uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên

        Theo đó, tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 là::1.042 người, cụ thể: huyện Võ Nhai 138 người; huyện Định Hóa 364 người; huyện Đồng Hỷ 114 người; huyện Đại Từ 187 người; huyện Phú Lương 148 người; huyện Phú Bình 27 người; thị xã Phổ Yên 24 người; thành phố Sông Công 04 người; thành phố Thái Nguyên 36 người.

        Chia theo thành phần dân tộc: Tày 483 người, Nùng 207 người, Sán Chay 119 người, Sán Dìu 97 người, Dao 90 người, Mông 19 người, Kinh 21 người, Hoa 05 người, Ngái 01 người.

        Quyết định số 2253 /QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBNDtỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Thái Nguyên năm 2018 được hưởng chính sách theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

        Xem chi tiết Quyết định số 2253/QĐ-UBND tại đây./.

Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc