Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017 ()

        Ngày 05/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017 được hưởng chính sách theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 11/QĐ-UBND.

 

Ông Trần Văn Hồ, dân tộc Mông là Trưởng xóm, người có uy tín trong đồng bào DTTS xóm Lân Quan, xã Tân Long, huyện đồng Hỷ đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

        Theo đó, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.032 người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó có 917 người là nam và 115 người là nữ. Người có uy tín tập trung đông nhất là ở huyện Định Hóa: 356 người, sau đó là huyện Đại Từ: 186 người, huyện Phú Lương: 156 người; huyện Võ Nhai: 138 người; huyện Đồng Hỷ: 118 người; huyện Phú Bình: 28 người; thị xã Phổ Yên: 25 người; thành phố Thái Nguyên: 21 người và ít nhất là thành phố Sông Công: 4 người. 

        Chia theo dân tộc: Tày 476 người, Nùng 206 người, Sán Dìu 100 người, Dao 94 người, Sán Chay 117 người (trong đó: Sán Chí 87 người, Cao Lan 30 người), Mông 17 người,  Hoa 8 người, Ngái 01 người, Kinh 13 người.

        Người có uy tín trong đồng bào DTTS đưa ra khỏi danh sách là 103 người (trong đó: không còn uy tín là 38 người, chuyển sang địa phương khác là 01 người, chết: 11 người, sức khỏe yếu: 18 người và xin nghỉ 34 người) và xét công nhận bổ sung, thay thế năm 2017 là 106 người.

        Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 thay thế Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên năm 2016.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn