Phê duyệt “Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” ()

        Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND Phê duyệt “Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

        Mục tiêu thực hiện Đề án nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

        Nội dung của Đề án: tổng số hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ là 15.617 hộ. Cụ thể từng nội dung như sau: hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất 1.714 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề để mua sắm máy móc, công cụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán 9.157 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 11.323 hộ; hỗ trợ đất ở 3.021 hộ;  hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi ... 

        Tổ chức thực hiện: Cơ quan chủ quản Đề án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Cấp tỉnh: Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 2085 trên địa bàn tỉnh; Cấp huyện: Giao Phòng Dân tộc huyện làm cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo thực hiện trên toàn địa bàn huyện; Cấp xã: Giao cho một đồng chí lãnh đạo UBND xã trực tiếp phụ trách, quản lý chỉ đạo thực hiện, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã…/.

        Xem chi tiết tại đây