Phê duyệt kế hoạch, giá bán, mức hỗ trợ sản xuất muối Iốt phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2017 ()

        Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch, giá bán, mức hỗ trợ sản xuất muối Iốt phồng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

        Theo đó, năm 2017, UBND tỉnh giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất và cung ứng 3.600 tấn muối iốt phục vụ người dân vùng miền núi, vùng cao của tỉnh cho 2 đơn vị sản xuất  là Công ty cổ phần muối i ốt Thái Nguyên, Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Thái Nguyên và nhiệm vụ cung ứng giao cho Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Thái Nguyên.

Sản xuất muối iốt tại Công ty cổ phần muối iốt Thái Nguyên

        Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ sản xuất (công trộn) 700.000 đồng/tấn; Hỗ trợ vận chuyển và lưu thông bán lẻ muối i ốt  trên địa bàn tỉnh 786.000 đồng/tấn.

        Nguyên tắc xác định giá bán buôn, bán lẻ:

        Giá bán buôn = Tổng giá mua muối nguyên liệu tại kho Quán Triều tại thời điểm sản xuất và chi phí sản xuất trừ đi mức hỗ trợ sản xuất.

        Giá bán lẻ = Tổng giá bán buôn tại kho Quán Triều và chi phí vận chuyển bán lẻ và lưu thông bán lẻ trừ đi mức hỗ trợ vận chuyển và lưu thông.

        Tổng số điểm bán muối iốt có hỗ trợ giá tại trung tâm xã, cụm xã trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi của tỉnh là 50 điểm.

        Chi tiết tải Quyết định tại đây /documents/13492/357905/So+369-Q%C4%90-UBND+%2820.2.2017%29.pdf/a70ebc0c-decc-43a4-a167-edd21420af99

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp