Quy định chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn ()

        Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 58/2017/TT-BTC về chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg.

       Theo đó, bên cạnh chi phí đào tạo, chế độ bảo hiểm thì lao động là người dân tộc thiểu số tham gia vào khóa đào tạo nghề ngắn hạn được hỗ trợ thêm chi phí tiền ăn và tiền đi lại như sau:

        - Hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học;

        - Hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cứ trú ≥ 15km;

        - Hỗ trợ tiền đi lại: 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cứ trú ≥ 5km áp dụng cho người dân tộc thiểu số cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

        Thông tư 58/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/7/2017, thay thế Thông tư 52/2013/TT-BTC.

        Xem thêm các chính sách hỗ trợ khác của Thông tư 58 tại đây 

Lê Thái Vĩnh – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn