Sơ đồ tổ chức bộ máy ()
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên