Tập huấn về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 ()

        Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, từ ngày 22/11/2016, Ban Dân tộc phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức các lớp tập huấn về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 cho các phòng ban chuyên môn và các xã, phường, thị trấn... của huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình và thị xã Phổ Yên.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

và triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg tại huyện Đại Từ

        Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Ban và phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg; Hướng dẫn việc xác định các tiêu chí, rà soát, tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu theo quy định.
         Việc xác định, phân loại xóm đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III là nhiệm vụ hết sức quan trọng, làm cơ sở cho việc hoạch định, xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với từng khu vực, từng đối tượng thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2017 - 2020, thời gian thực hiện rất gấp nhưng phải đảm bảo tiến độ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục hồ sơ đã quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị xã phải khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát các tiêu chí trong Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg để xác định, phân loại xóm đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III đảm bảo chính xác, trung thực, chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ, đúng thời gian theo quy định và đề nghị các UBND các huyện, thị phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã thực hiện; cùng với Ban Dân tộc tham gia thẩm định và tổng hợp kết quả xác định, phân loại xóm đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn