Thanh tra chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hoá ()

        Sáng ngày 18/8/2017, tại UBND huyện Định Hoá, đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chính sách dân tộc trên địa bàn các xã Tân Thịnh và Định Biên, huyện Định Hoá. Tham dự hội nghị công bố quyết định thanh tra có đồng chí Ma Đình Đối – Chủ tịch UBND huyện Định Hoá, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Tân Thịnh, Định Biên và các cán bộ có liên quan.

        Theo Quyết định số 409/QĐ-BDT ngày 10/8/2017 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Đoàn thanh tra Ban Dân tộc sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn các xã Tân Thịnh, Định Biên giai đoạn 2015 - 2016.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định mục đích việc thanh tra công tác dân tộc trên địa bàn các xã Tân Thịnh và Định Biên, huyện Định Hoá nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn các xã. Qua công tác thanh tra làm rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại; đồng thời phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách từ đó kịp thời tham mưu cho các cơ quan nhà nước cấp trên có những cơ chế, chính sách hợp lý.

        Cũng tại hội nghị đồng chí Phó Trưởng Ban yêu cầu đoàn thanh tra và UBND các xã chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tổng hợp báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình, chính sách ở cơ sở; Đoàn thanh tra chấp hành tốt các quy định của Luật thanh tra, đảm bảo tính khách quan, chính xác đối với từng nội dung theo quyết định thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra./.

Ma Đức Kiên - Thanh tra Ban Dân tộc