Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. ()

        Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có 36 xã khu vực III, 63 xã khu vực II, 25 xã khu vực I và 542  thôn, xóm đặc biệt khó khăn.

        Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

        Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về công nhân thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi và Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi của Bộ tưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.

        Văn bản tại đây/documents/13492/432925/QD+582+TTG+kem+xa+%281%29.pdf/2c7da849-1530-4e51-a594-d584c8bebdab

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác