Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ()

        Thái Nguyên là tỉnh miền núi có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện, 2 thành phố, 1 thị xã, trong đó có 4 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao); 180 xã, phường, thị trấn, trong đó có 124 xã, thị trấn miền núi, vùng cao (40 xã KVI, 37 xã KVII, 47 xã KVIII). Tổng diện tích tự nhiên hơn 3.500 km-2 (trong đó địa bàn vùng núi chiếm khoảng 90% diện tích cả tỉnh), dân số hơn 1,2 triệu người với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 dân tộc có dân số trên 2.000 người là: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 27% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi, vùng cao là: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng, song đều có chung truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất, đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

        Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, nhờ đó cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; văn hóa - y tế - giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao.

        Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Hướng dẫn thực hiện của Liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được các đơn vị cơ sở bầu chọn, trong đó: năm 2013: 997 người; năm 2014: 1027 người; năm 2015: 1006 người; năm 2016: 1029 người.

        Người có uy tín được bầu chọn hàng năm là những người được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, phát huy tốt vai trò trong vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hàng năm Ban Dân tộc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cho người có uy tín; tổ chức các đoàn người có uy tín của tỉnh đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn; hỗ trợ động viên vật chất, tinh thần cho thân nhân và bản thân người có uy tín khi xảy ra thiên tai, bệnh tật, ốm đau, hoặc bị chết…; thực hiện cấp Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Thái Nguyên cho người có uy tín. Vào các dịp lễ tết, các cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa người có uy tín, qua đó để người uy tín có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của người có uy tín giữa các vùng trong tỉnh, huyện.

        Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với đặc điểm của một tỉnh miền núi, với nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn mà các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và chính sách dân tộc đến được với đại đa số nhân dân và được thực hiện trong thực tiễn, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, đời sống dân sinh được cải thiện khá nhanh, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm… là thành tựu lớn trong đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của những người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

        Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Những điển hình của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên lĩnh vực này như: Ông Dương Văn Ba, 59 tuổi, dân tộc Nùng, Người có uy tín xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (gương điển hình trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, vận động nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động, vận động 8 hộ hiến gần 1000 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa, đường liên xóm, lắp 30 bóng điện thắp sáng đường làng...); Ông Lục Văn Sáu, 50 tuổi, dân tộc Sán Dìu, Phó Chủ tịch MTTQ xã, người có uy tín xóm Đá Bạc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình (Vận động nhân dân hiến  trên 3000m2 đất; trong đó gia đình hiến 350m2, vận động di dời tài sản, đóng góp tiền và trên 1.000 công lao động để nâng cấp mở rộng đường nông thôn mới).

        Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống ngô, lúa mới cho năng xuất cao, bảo vệ rừng, trồng cây ăn quả, phát triển cây công nghiệp, cây lấy gỗ... tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích sản xuất; điển hình như: Ông Vi Văn Bắc, 63 tuổi, dân tộc Nùng, người có uy tín xóm Đồng Bầu Ngoài, xã Tân Thành, huyện Phú Bình là hộ sản xuất giỏi về chăn nuôi, trồng rừng, thu nhập đã trừ chi phí trên 120 triệu đồng/năm; Ông Dương Quang Vịnh, 49 tuổi, Bí thư Chi bộ, người có uy tín xóm Ngọc Sơn II, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là hộ sản xuất giỏi về trồng trọt, chăn nuôi, thu nhập đã trừ chi phí trên 150 triệu đồng/năm và hướng dẫn, giúp đỡ 5 hộ nghèo cách làm ăn, cho vay vốn phát triển sản xuất 05 năm không lấy lãi giúp hộ thoát nghèo ...

        Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, giúp nhân dân nhận thức và hiểu được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, vận động nhân dân tham gia phát hiện các loại tội phạm. Nhờ đó đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin quan trọng phục vụ cho công tác điều tra xử lý vi phạm và tội phạm. Trong công tác vận động tuyên truyền và tham gia cùng các ngành chức năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ địch, người có uy tín luôn phối hợp ngăn chặn mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, là chỗ dựa tin cậy cho đồng bào các dân tộc thiểu số;  điển hình như: Ông Dương Văn Lầu, 52 tuổi, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ, người có uy tín xóm Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ ...

        Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, người có uy tín luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống truyền đạo trái phép, không mê tín dị đoan, không di cư tự do. Tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cư trú.

        Trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, các trò chơi dân gian được khôi phục và tổ chức trong các Lễ hội... Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; loại bỏ những hủ tục lạc hậu: người chết không để lâu trong nhà, cưới xin không thách cưới; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của từng dân tộc trên địa bàn nên việc cưới xin, ma chay không còn tổ chức dài ngày; người dân đã ăn, ở hợp vệ sinh; thực hiện di chuyển chuồng trại ra xa nhà; xóa bỏ hủ tục lạc hậu; gìn giữ các phong tục tập quán, văn hóa cổ truyền của các dân tộc.

        Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Người có uy tín thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban công tác mặt trận ...

        Nhìn chung đội ngũ người có uy tín của tỉnh là một bộ phận quan trọng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Có thể khẳng định rằng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc