Tỉnh Thái Nguyên ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020. ()

        Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Dự án 2 - Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

        Về nhóm cán bộ cơ sở (cán bộ xã, thôn xóm; cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã) gồm 07 chuyên đề: Công tác dân tộc, tôn giáo; giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã; Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ... Nhóm cộng đồng (Ban giám sát cộng đồng xã; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo; người có uy tín và người dân) gồm 07 chuyên đề gồm: Công tác dân tộc, tôn giáo; Nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng; Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện Chương trình 135 có sự tham gia của cộng đồng; Phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất ...

        UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành ở tỉnh và UBND các huyện triển khai thực hiện biên soạn các tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn theo nội dung chương trình khung và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

        Xem chi tiết Quyết định tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác